تعیین درصد قطعات گوشت مرغ درکشتارگاه ومراکز قطعه بندی

A=]چرخه کشتار

 

پس از کشتار مرغ در کشتارگاه صنعتی در صد قطعات مرغ(چرخه کشتار) به شرح ذیل تفکیک میشود .

ضمنا در صد های ذکر شده بستگی مستقیم به نژاد ,سن وتغذیه مرغ بستگی دارد.

درصد های ذکر شده بر اساس مرغ کشتار 01  وبا وزن 2کیلو گرم محاسبه شده است.

 

 

الف----ورود مرغ به چرخه کشتار===100درصد

 

مرغ کشتار 01با وزن 2 کیلو گرم=100درصد

1-وزن پا بر اساس درصد==5درصد(وزن ساق پا 2درصد ووزن پنجه پا 3درصد)

2--وزن کله بر اساس درصد==3درصد

3--وزن خون بر اساس درصد==3درصد

4-وذن پر بر اساس 5.5 -- درصد

 

 

ب==ورود مرغ به خط تخلیه شکم==83/5درصد

 

1--وزن گردن بر اساس درصد==2درصد

2--وزن پوست گردن بر اساس درصد==1/5درصد

3--وزن سنگدان بر اساس درصد==1/5درصد

4--وزن دل بر اساس درصد==5/ درصد

5--وزن جگربر اساس درصد==2درصد

6--وزن امعا؛واحشا بر اساس درصد==6درصد

7--وزن بقیه مواد زائد(شش,صفرا,نای,چربی سنگدان و پیش معده)بر اساس درصد==2درصد

 

ج --خروج مرغ از خط تخلیه شکم==68درصد

 

B=چرخه قطعه بندی

 

پس از کشتار مرغ در کشتارگاه صنعتی در صد قطعات مرغ(چرخه قطعه بندی) به شرح ذیل تفکیک میشود .

ضمنا در صد های ذکر شده بستگی مستقیم به نژاد ,سن وتغذیه مرغ بستگی دارد.

درصد های ذکر شده بر اساس مرغ کشتار 01  وبا وزن 2کیلو گرم محاسبه شده است

مرغ کشتار 01با وزن 2 کیلو گرم=100درصد

1--وزن مقعد بر اساس درصد==1درصد

2--وزن دوعدد بال کامل بر اساس درصد==12درصد(2عددبال5/4درصد,دوعدد بازو 6درصد,دوعدد سر بال 5/1درصد)

-3--وزن سینه کامل بر اساس درصد==40درصد(سینه بدون پشت32درصد,پشت سینه 8درصد)

4--وزن ران کامل(بدون مقعد)==47درصد که تفکیک قطعات وزن ران به شرح ذیل میباشد:

 

الف- وزن ران کامل(47درصد)شامل31درصد ته ران و16درصدسر ران

ب--دوعددران بدون پشت(34درصد)و پشت ران(13)درصد

 

 1 == -دوعددران بدون پشت(34درصد)شامل2عدد مغزران18درصدو2عدد سرران 16درصد میباشد.

2==پشت ران(13)درصد

/ 0 نظر / 859 بازدید